Ristikentän järjestyssäännöt

 1. Veneilykerho Ristikentän jäsenyys

  Veneilykerho Ristikenttä (jäljempänä Kerho) yhdistää moottoriveneiden, purjeveneiden ja muiden veneiden omistajia ja harrastajia. Kerhon jäseneksi voi tulla minkä tahansa veneen tai purjeveneen omistava henkilö mistä maasta tahansa. Jäseneksi pääsee täyttämällä anomuksen, tutustumalla Kerhon sääntöihin ja hyväksymällä ne ja tuomalla veneensä Ristikentän satamaan yli kuukauden ajaksi.
 2. Oleskelu Kerhon alueella

  Kerhon jäsenillä on oikeus oleskella kerhon alueella. Kerhon jäsenten sukulaiset ja tuttavat voivat oleskella alueella Kerhon jäsenten kutsusta. Kerhon jäsenet vastaavat vieraidensa käyttäytymisestä ja heidän turvallisuudestaan sekä Kerhon alueella että vesistöalueella. Kerhon jäsenet kantavat vastuun kaikesta vieraidensa Kerholle tai Kerhon muille jäsenille aiheuttamista aineellisista vahingoista.
 3. Oikeus venepaikan vuokraan

  Vain Kerhon jäsenillä on oikeus vuokrata venepaikka.
 4. Veneen rekisteröinti

  Kerhon alueella, vedessä laiturin luona, maalla tai venevajoissa sijaitsevilla veneillä tulee olla valtiollinen rekisteröintitodistus tai jokin muu niiden alkuperän todistava asiakirja. Asiakirjojen kopiot tulee esittää Kerhon hallinnolle venepaikan sopimusta allekirjoitettaessa. Kopioita säilytetään Kerhon toimistolla.
 5. Voimassaolevan lainsäädännön ja sääntöjen noudattaminen

  Kerhon jäsenenä oleva veneen omistaja (jäljempänä Omistaja) ja/tai hänen valtuuttamansa edustaja sitoutuu noudattamaan kaikkia voimassaolevia, Kerhon alueella ja sen vesialueella samoin kuin tällä paikkakunnalla noudatettavia veneen käyttöä ja ajamista koskevia normeja ja sääntöjä. Veneessä on oltava kaikki tarvittavat, tällä alueella voimassa olevissa laissa ja asetuksissa määritellyt pelastusvälineet. Veneet tulee katsastaa vuosittain pienveneiden valtiollisessa tarkastusvirastossa ja Kerhon hallinnolle tulee esittää katsastusmerkintä.
 6. Veneen käyttäminen

  Kerhon alueella Omistajalle kuuluvaa venettä voidaan käyttää vain harrastustarkoituksiin. Venettä ei saa käyttää Kerhon alueella kaupallisiin tarkoituksiin ilman Kerhon johdon suostumusta.
 7. Veneen vesillelähtö

  Kerhon alueelta vesillelähtöön veneellä ovat oikeutettuja vain Kerhon jäsenet ja heidän valtuuttamansa henkilöt. Kerhon jäsenellä tai hänen valtuuttamalla henkilöllään tulee olla mukanaan seuraavat asiakirjat:
  • · venekortti, jossa merkintä vuosikatsastuksen suorittamisesta
  • · veneenajokortti ja sen liite
  • · valtakirja veneen käyttämiseen (mikäli omistaja ei ole mukana)
  Vesillelähtö voidaan sallia vasta sen jälkeen kun ylläolevat asiakirjat on esitetty veneilykerhon vahtimatruusille ja »Vesillelähtö- ja vesiltätulokirjaan« on tehty vastaavat merkinnät. Omistajalla ei myöskään saa olla velkaa veneilykerholle. Vesillelähtijän on myös ehdottomasti ilmoitettava vahtimatruusille lähdön tarkoituksesta, reitistä, päätepisteestä sekä arvioitu paluuaika kerholle. Ennen vesillelähtöä kartasta tulee luovuttaa kopio vahtimatruusille.
 8. Veneen seisominen ja sillä ajaminen Kerhon alueella ja sen vesialueella

  Veneen omistaja tai hänen valtuuttamansa edustaja vastaa kokonaisuudessaan veneestä ja sen liikkumisesta Kerhon alueella ja sen vesialueella. Veneen tulee sekä satamassa että vesillä ollessaan seisoa tai liikkua vakaasti ja kaikkien lakien ja paikallissääntöjen edellyttämällä varovaisuudella. Veneen omistaja vastaa kokonaisuudessaan mahdollisista Kerhon laitteiden ja/tai muiden alueella tai vesistöllä olevien veneiden vahingoittumisista. Samoin veneen omistaja vastaa mahdollisten veneen väärästä ohjaamisesta, sen käytöstä tai säilyttämisestä aiheutuvien ihmisiin kohdistuvien onnettomuuksien seuraamuksista. Ankkuroitumisen tai veneen seisomisen aikana muille veneille aiheutuneen vahingon korvaa varauksettomasti syyllinen osapuoli. Vahinkosumma määritellään osapuolten sopimuksella tai ulkopuolisten asiantuntijoiden arviona.
 9. Venepaikan yhteiskäyttö ja paikan vaihto

  Vuokratun venepaikan käyttö on sallittu vain vuokrasopimuksessa yksilöidylle veneelle. Kahden tai useamman veneen venepaikan yhteiskäyttö ei ole sallittua ilman Kerhon hallinnon suostumusta. Venepaikan vaihtaminen Kerhon alueella, joko rannalla tai vedessä, ei ole sallittua ilman Kerhon hallinnon kirjallista suostumusta.
 10. Veneen asianmukainen kiinnitys laituriin tai kuivalla maalla

  Kaikki veneet on kiinnitettävä asianmukaisesti joko laituripaikalla tai kuivalle maalle pysäköityinä. Veneen seisoessa laiturin vieressä on siinä oltava poijut (vähintään kaksi per veneen kylki). Kiinnitysköysien tulee kooltaan ja paksuudeltaan vastata veneen kokoa, niiden on oltava asianmukaista laatua, eikä kulumisen merkkejä saa näkyä. Kerhon henkilökunta konsultoi milloin tahansa ilman erillistä maksua veneen kiinnittämisestä. Mikäli Kerhon hallinnon mielestä vene on kiinnitetty huonosti, on Kerholla oikeus kiinnittää vene asiaankuuluvalla tavalla ilmoittamatta siitä Omistajalle ja veloittaa tehdyistä töistä Omistajaa.
 11. Lasten ja vieraiden turvallisuus

  Alle 12-vuotiaiden lasten ja uintitaidottomien aikuisten tulee veneessä, laiturilla ja laiturin välittömässä läheisyydessä ollessaan käyttää pelastusliivejä. Alle 12-vuotiaiden lasten tulee olla heistä vastuussa olevien aikuisten välittömässä läheisyydessä.
 12. Paloturvallisuustoimenpiteet

  Kerhon rakennukset ja sen alue ovat tulipalolle alttiita. Kaikkien Kerhon alueella sijaitsevien tulee kaikkien käytettävissään olevin keinoin estää palovaarallisten tilanteiden syntyminen. Kerhon alueella ja vesistöalueella minkä tahansa avotulen käyttö on kielletty (muun muassa puhalluslamppujen ja vastaavien laitteiden). Poikkeuksena ovat hyväksytyt veneeseen asennetut veneliedet. Ulkoilmassa käytettäviä barbecue-grillejä, grillejä ym. ruoanvalmistuslaitteita voi käyttää vain maalla niille erikseen merkityillä paikoilla Kerhon hallinnon erityisluvalla. Veneet tulee tankata dieselillä tai bensiinillä vain tankkaukseen osoitetuilla paikoilla. Tupakointi näillä paikoilla on ehdottomasti kielletty. Kaikki vastuu paloturvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä Kerhon alueella on Omistajalla.
 13. Sähköturvallisuus

  Kaikki vedessä olevien veneiden liitännät rannassa oleviin sähköverkkoihin tehdään vain Kerhon hallinnon suostumuksella ja vain laiturilla tai maalla sijaitsevan jakotaulun kautta. Liitännässä käytettävät sähkökaapelit ja pistorasiat tulee olla hyväksyttyjä ja vesillä käytettävissä olevia. Kaikissa liitännöissä tulee käyttää itsestään sulkeutuvilla kansilla varustettuja pistorasioita. Kaapeleiden ja pistorasioiden tulee olla käyttökuntoisia. Sähkökaapeleiden tulee kulkea vedenpinnan yläpuolella. Mitään erityislaitteita veneen ja laiturilla olevan virranjakajan välille ei saa kytkeä ilman Kerhon hallinnon suostumusta. Veneen sähköjärjestelmä tulee olla käyttökelpoisessa kunnossa ja käyttöturvallinen. Veneen omistajan tulee säännöllisesti valvoa veneen sähkölaitteiden kuntoa ja niiden kytkentää laiturin virranjakajaan. Korroosiota ja johtojen katkeamista ei saa olla. Kerhon hallinnolla on oikeus tarkastaa säännöllisesti veneen sähköjärjestelmä, sen turvallisuus ja kytkennän oikeellisuus, vaihejännitteet ja maadoitukset sekä se, ettei ympäröivään vesistöön pääse sähkövirtavuotoa.
 14. Puhtaudenvalvonta

  Kerhon vesistöalueelle ei saa päästää viemari- ja ulostevesiä. Kerho tarjoaa Omistajan veneelle sopivan laitteen tällaisten jätteiden pumppaamiseksi. Kerhossa on Omistajan ja hänen vieraidensa käyttöön tarkoitettu suihku- ja wc-tilat.
 15. Roskat ja jätteet

  Mitään roskia ja jätteitä ei saa päästää Kerhon vesistöalueelle. Kerhon alueella on merkityt roskalaatikot jätteiden ja roskien keruuta varten.
 16. Öljyjen ja öljystä likaantuneiden jätteiden hävittäminen

  Öljyjen ja öljytuotteiden päästäminen vesistöön on kielletty. Tällaisten jätteiden hävittämiseksi tulee käyttää Kerhon alueella sijaitsevia niille tarkoitettuja säiliöitä.
 17. Laiturilla ja Kerhon alueella olevat säilytyslokerot ja portaat

  Laitureille tai minne tahansa Kerhon alueelle ei saa asentaa ilman Kerhon hallinnon kirjallista lupaa säilytyslokeroita, portaita, rappusia tai muita laitteita.
 18. Soutuveneet

  Soutuveneitä tulee säilyttää varsinaisilla venepaikoillaan. Joissain tapauksissa Kerhon hallinnon luvalla soutuvenettä voidaan pitää vedessä veneen laidalla, mutta ei silloin kun vene on boksissa. Yli kolmemetrinen soutuvene on säilytettävä vedessä erillisessä boksissa tai rannalla veneen tavoin.
 19. Koirat Kerhon alueella

  Kerhon alueella koirilla on oltava kuonokopat ja niiden tulee olla jatkuvasti omistajiensa valvonnassa. Koiria ei saa ulkoiluttaa Kerhon alueella. Mikäli koirat häiritsevät Kerhon muiden vieraiden rauhaa, on niiden omistajien poistettava koirat välittömästi Kerhon alueelta.
 20. Hiljaisuuden noudattaminen

  Kerho on monille rentoutumispaikka. Tämän vuoksi melutaso tulee yrittää pitää mahdollisimman alhaisena. Jatkuva moottorin käyttäminen veneen ollessa laiturilla ei ole sallittua. Suosittelemme pitämään television, radion ja muiden äänentoistolaitteiden äänen tasolla, joka ei häiritse muita Kerhossa vierailevia. Purjeveneiden nostoköydet ja muu köysistö tulee sitoa siten, etteivät ne hakkaa mastoon tai muuhun pyöröpuuhun tuulisella säällä tai aallokossa.
 21. Mainonta

  Kaikki mainonta ja muihin ihmisiin kohdistuva vaikuttaminen Kerhon alueella on ilman Kerhon hallinnon suostumusta kiellettyä.
 22. Laiturialueen pitäminen siistinä

  Laiturilla tulee olla tilaa kulkea. Laiturialueelle ei saa varastoida tavaroita ja laitteita. Minkäänlaisten laituriköysien tai muiden köysien tai johtojen vetäminen laiturialueen poikki tai bokseissa ei ole sallittua. Terässilmukkaköyden vapaan pään tulee olla riittävän lyhyt ja lähellä laiturin pollaria. Veneen kiinnitetyt esineet ja laitteet eivät saa estää veneen vapaata kulkua laiturialueella.
 23. Aliurakoitsijoiden työt Kerhon alueella

  Aliurakoitsijat voivat saada luvan tehdä töitä Kerhon alueella.
 24. Veneen omistajan itse tekemät korjaustyöt

  Veneen omistaja tai hänen valtuuttamansa edustaja voi tehdä veneen huoltotöitä ja tavanomaisia korjaustöitä. Mikäli veneen korjaustyöt ovat mittavampia, voi Kerhon hallinto vaatia Omistajaa siirtämään veneensä erilliselle korjausalueelle.
 25. Väliaikaisesti tyhjillään olevien venepaikkojen käyttäminen

  Kerholla on oikeus ohjata väliaikaisesti tyhjillään oleviin venepaikkoihin muita veneitä. Kerhon hallinnon tulee vapauttaa venepaikka ennen Vesillelähtöpäiväkirjassa ilmoitettua oletettua satamaantuloaikaa. Mikäli alus saapuu Kerhon satamaan päiväkirjassa ilmoitettua aiemmin, on veneen Omistajan tai kapteenin ilmoitettava muutoksesta Kerhon hallintoon. Jos suunniteltua aiemmasta tulosta ei ilmoiteta etukäteen, venepaikalla saattaa olla toinen vene.
 26. Järjestyssääntöjen rikkominen

  Kerhon jäsenen, hänen vieraidensa tai hänen veneensä miehistön tahallinen tai tahaton oleellinen järjestyssääntöjen rikkominen, joka on johtanut hätätilanteeseen, onnettomuuteen, Kerhon tai sen vieraiden omaisuuden vahingoittumiseen tai Kerhon maineen tahraantumiseen on peruste Kerhon jäsenyyden peruuttamiselle , venepaikan vuokrasopimuksen lopettamiselle ja veneen poistamiselle Kerhon alueelta.